Raksha Mantri Shri Rajnath Singh visits Naval Air Station Oceana & Naval Station Norfolk during his US visit

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh visits Naval Air Station Oceana & Naval Station Norfolk during his US visit