Hon’ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh visits INS Shivalik and INS Sindhukirti at Visakhapatnam

Hon’ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh visits INS Shivalik and INS Sindhukirti at Visakhapatnam