Raksha Mantri Shri Rajnath Singh pays homage to martyrs at the National War Memorial on 20th Anniversary of Kargil Vijay Diwas

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh pays homage to martyrs at the National War Memorial on 20th Anniversary of Kargil Vijay Diwas

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh pays homage to martyrs at the National War Memorial on 20th Anniversary of Kargil Vijay Diwas

Raksha Mantri pays homage to Martyrs at Kargil War Memorial at Dras

Raksha Mantri pays homage to Martyrs at Kargil War Memorial at Dras

Raksha Mantri pays homage to Martyrs at Kargil War Memorial at Dras