Raksha Mantri Shri Rajnath Singh e-inaugurates six strategic bridges in Jammu & Kashmir

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh e-inaugurates six strategic bridges in Jammu & Kashmir